Committee

Committee Members

WANG SZILAS Jue

President

ZHANG Junling

School Principal

ZHENG Xiaochun

Vice President

ZHANG Ying

Secretary

HU Daoran

Treasurer