Committee

Committee Members

WANG SZILAS Jue

President

ZHANG Junling

School Principal

HU Daoran

Treasurer

ZHENG Xiaochun

Member of committee

PELLET Jing

Member of committee