Glory List

Hornorable Contributors to Our School

Principals

1991-1995
Mme. XU Zhengfang

1998-2002
Mme. LU Mingming

2002-2010
Mme. LIN Shi

2010-2012
M. AN Ruiping

2012-2018
Mme. ZHENG Qun

Committee Members

1991-1995
M. WU Ming, M. HAN Shuxun, M. ZHAO Jiazhi, M. WU Tairan, Mme. LI Yuefen

1998-2002
M. ZHAO Xingming, M. FU Xuewu, M. HAN Shuxun, M. HUA Zhongcao

2002-2004
M. ZHAO Xinming, M. FU Xuewu, Mme. SUN Yingzhi, Mme. FENG Qin, Mme. LIN Shi

2004-2006
M. YANG Zhiguo, M. HU Guoshen, Mme. FEMG Qing, M. WU Jianshen, Mme. LIN Shi

2006-2007
M. WU Jianshen, M. HU Guaoshen, Mme. CHU Jun, Mme. JI Xiangli, Mme. LIN Shi

2007- 2008
M. HU Guoshen, M. AN Ruiping, Mme. CHU Jun, Mme. JI Xiangli, Mme. LIN Shi

2008-2010
M. AN Ruiping, M. HU Guoshen, Mme. CHU Jun, Mme. JI Xiangli, Mme. LIN Shi

2010-2011
M. KANG Wei, M. HU Guoshen, Mme. CHU Jun, Mme. JI Xiangli, Mme. LIN Shi

2011-2012
M. KANG Wei, M. HU Guoshen, Mme. LI Tao, M. AN Ruiping, Mme. HU Haiyan

2012-2014
Mme. HU Haiyan, Mme. ZHENG Qun, Mme. Yu Yuhua, M. HU Guoshen, M. HU Daoran

2014-2016
Mme. HU Haiyan, Mme. ZHENG Qun, Mme. XIAO Ping, M. HU Daoran, Mme. WU Xiaohong

2016-2018
Mme. HU Haiyan, Mme. ZHENG Qun, Mme. ZHANG Ying, M. HU Daoran, M. Debieve Olivier

Teachers

1991-1995
Mme. LIANG Wenxuan, 2 Volunteers from the Representatives of students parents

1998-2002
Mme. LIANG Wenxuan, Mme. ZHEN Yingli, Mme. ZHANG Linhong, M. ZHU Fu, M. HUANG Zhengpin

2002-2003
Mme. LI Hui, Mme. ZHEN Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. ZHANG Linhui, Mme. ZHANG Junju, Mme. LI Pin, Mme. LI Xiaolei

2003-2004
Mme. LI Hui, Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. ZHANG Linhui, Mme. ZHANG Junju, Mme. LIU Xiaohua, Mme. ZHANG Wei, Mme. ZHU Jiang

2004-2005
Mme. LI Hui, Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. ZHANG Linhui, Mme. ZHANG Junju, Mme. LIU Xiaohua, Mme. ZHANG Wei, Mme. ZHU Jiang

2005-2006
Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. ZHU Jiang, Mme. ZHANG Xiuqin, Mme. LIU Xiaohua, Mme. ZHANG Wei, Mme. CHU Jun, M. AN Ruiping

2006-2007
Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. ZHU Jiang, Mme. ZHANG Xiuqin, Mme. ZHAO Hongyi, Mme. ZHANG Wei, Mme. CHU Jun, M. AN Ruiping, Mme. ZHENG Qun

2007- 2008
Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. CHU Jun, M. AN Ruiping, Mme. ZHENG Qun, Mme. SUN Zhimin, Mme. LU Hui, Mme. YU Yuhua

2008-2009
Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. CHU Jun, M. AN Ruiping, Mme. ZHENG Qun, Mme. SUN Zhimin, Mme. LU Hui, Mme. YU Yuhua, Mme. YANG Di

2009-2010
Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. CHU Jun, M. AN Ruiping, Mme. ZHENG Qun, Mme. SUN Zhimin, Mme. LU Hui, Mme. YU Yuhua, Mme. YANG Di, Mme. LI Tao

2010-2011
Mme. ZHENG Yingli, Mme. LIANG Wenxuan, Mme. CHU Jun, M. AN Ruiping, Mme. ZHENG Qun, Mme. LU Hui, Mme. YU Yuhua, Mme. SUN Zhimin, Mme. LI Tao

2011-2012
Mme. LIANG Wenxuan, M. AN Ruiping, Mme. ZHENG Qun, Mme. LU Hui, Mme. YU Yuhua, Mme. LI Tao, Mme. QIN Qiuhua, Mme. HUANG Li

2012-2014
Mme. HUANG Li, Mme. LIU Ling, Mme. XIAO Ping, Mme. LU Yan, Mme. LI Tao, Mme. ZHENG Qun, Mme. QIN Qiuhua, Mme. LI Lamei, Mme. CHEN Fang, Mme. LIANG Wenxuan, M. AN Ruiping, Mme. YU Yuhua, Mme. LU Hui

2014-2016
Mme. LI Lamei, Mme. LU Hui, Mme. XIAO Ping, Mme. HUANG Li, Mme. LU Yan, Mme. LI Tao, Mme. ZHENG Qun, Mme. CHEN Fang, Mme. HU Haiyan, Mme. YU Yuhua, Mme GUO Zixuan, Mme Wang Xiaoxia, Mme Li Xianghong, Mme. LIANG Wenxuan

2016-2018
Mme. LI Lamei, Mme. LU Hui, Mme. XIAO Ping, Mme. LU Yan, Mme. LI Tao, Mme. ZHENG Qun, Mme. CHEN Fang, Mme. LI Xianghong, Mme. YU Yuhua, Mme GUO Zixuan, Mme. XIA Weijia, Mme CONG Xue, Mme. LI Yajing, Mme. SU Ling, Mme. SHI Xiaoqin, Mme. WANG Xiaoxia, Mme. DU Lizhen, M. BAO Yinhui

0+

Class

0+

Teacher

0+

Student